Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119,s.1 ze zm.)- dalej „RODO” informuję , że:

1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy. Dane kontaktowe:

ul .Krakowskie Przedmieście 72 A , 22-375 Izbica, tel. 846183075, email: sokis.izbica@op.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:iod@rodokontakt.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa 9 art.6 ust 1 lit.c (RODO) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami archiwizacji.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy.

6. Administrator może przekazać Państwa dane jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom lub podmiotom.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuję Państwu następujące prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
– prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza krajami UE.

Skip to content