Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

O NAS

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy jest gminną instytucją kultury, której zadaniem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych i sportowych lokalnej społeczności oraz tworzenie optymalnych warunków społecznego dostępu do dóbr kultury, sportu, turystyki i rekreacji.
W zakresie kultury działamy poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych, organizując ich aktywny udział w zespołach i kołach zainteresowań, poprzez otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i folkloru, promocję twórców kultury z terenu Gminy, tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, a także poprzez organizowanie wystaw i konkursów w różnych dziedzinach sztuki, koncertów, przeglądów, festiwali, kulturalnej rozrywki zabaw, dyskotek itp.

W zakresie sportu i rekreacji organizujemy warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu sportowego, głównie masowego, współpracujemy z uczniowskimi klubami sportowymi oraz szkołami w zakresie organizacji wspólnych imprez sportowych, koordynujemy działania związane z działalnością klubów sportowych i imprezami sportowymi, sprawujemy także nadzór nad stanem i sposobem wykorzystania gminnych obiektów i urządzeń sportowych.

Oprócz działalności kulturalnej Ośrodek prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej. Działalność ta polega głównie na wynajmowaniu pomieszczeń siedziby Ośrodka na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych

Skip to content