Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

Projekt "Dziedzictwo obok mnie. Gminne cuda regionu"

Nasza gmina zakwalifikowała się do udziału w kolejnym ogólnopolskim projekcie Fundacji Hereditas “Dziedzictwo obok mnie. Gminne cuda regionu”.

Proces identyfikacji, oceny i inwentaryzacji kulturowych cudów Gminy Izbica przeprowadzony będzie z udziałem jej mieszkańców.

SOKiS jest jednym z koordynatorów projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Prezentacja Cudów Gminy

Prezentacja Cudów Gminy Izbica skatalogowanych w ogólnopolskim projekcie Fundacji Hereditas:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009942846804

Kilka słów o realizacji projektu

Do realizacji projektu przystąpili Wolontariusze – mieszkańcy Gminy i jej Sympatycy.

1.Wolontariuszami mogły być osoby prywatne w każdym wieku, uczniowie i nauczyciele szkół, pracownicy innych placówek, instytucji, zakładów, członkowie organizacji i stowarzyszeń, w tym Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich itd. – mieszkańcy naszej Gminy.

Zadaniem Wolontariuszy, którzy weszli w skład Społecznego Zespołu Roboczego dla naszego projektu, było WYTYPOWANIE I OCENA OSOBLIWOŚCI GMINY, spełniających kryterium definicji GMINNYCH CUDÓW REGIONU. Lokalny Koordynator (pracownik SOKiS), pod kierunkiem którego przebiegał cały proces inwentaryzacyjny, po zebraniu od Wolontariuszy wszystkich informacji i materiałów, zweryfikował je i zarejestrował w systemie informatycznym projektu. Materiały te znajdą się w wydanej publikacji – folderze promocyjnym.

2.GMINNE CUDA TO CHARAKTERYSTYCZNE DLA NASZEGO REGIONU ELEMENTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, które spajają społeczność, tworzą, wzmacniają i budują tożsamość miejsca i są fundamentem pod budowę lokalnej marki, promującej gminę i region.

GMINNE CUDA REGIONU:
– NATURALNE ELEMENTY KRAJOBRAZU – OŻYWIONE I NIEOŻYWIONE: np. charakterystyczne gatunki zwierząt, roślin; unikatowe skały, wody, ukształtowanie terenu, zjawiska atmosferyczne (pogoda)
– ANTROPOGENICZNE ELEMENTY KRAJOBRAZU: wyjątkowa architektura, układ urbanistyczny, itp.
– LOKALNE, NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTURY: kuchnia, tradycja, legendy, praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza, umiejętności, przedmioty, artefakty, przestrzeń kulturowa, zwyczaje, rytuały, obrzędy, język (gwara), muzyka, taniec, wydarzenia
– LOKALNE, MATERIALNE DZIEDZICTWO KULTURY: dzieła sztuki lub techniki, rękopisy, ruchome maszyny, stroje
– INNE RÓŻNORODNE ZJAWISKA istotne w procesie kształtowania tożsamości grupy społecznej, jak i jednostki.

3. PRACA Wolontariusza polegała na określeniu/wybraniu/identyfikacji CUDÓW naszej gminy według powyższej klasyfikacji oraz na zgromadzeniu MATERIAŁÓW IKONOGRAFICZNYCH (zdjęć) i przygotowaniu krótkich OPISÓW gminnych osobliwości.
Podczas identyfikowania cudów Wolontariusze gromadzą:
– FOTOGRAFIE wybranych obiektów/zjawisk (fotografie swojego autorstwa lub innych osób do wykorzystania za ich zgodą) lub inne MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE, które można powielić/utrwalić/opublikować jako fotografie – czyli dokumenty, elementy twórczości artystycznej/użytkowej (jako cuda same w sobie lub będące dokumentacją fotograficzną/plastyczną zjawiska czy obiektu)
– MATERIAŁY AUDIO/WIZUALNE (nagrania)
– INFORMACJE – w formie przekazu ustnego lub pisemnego.

Zebrane materiały wraz z opisami, przygotowanymi według wskazówek udzielonych przez Koordynatora kierującego SZR, zostały przez niego umieszczone w bazie rekordów. Udział w projekcie był więc twórczą i inspirującą inicjatywą zharmonizowaną z projektowym programem działania, wynikającą z naszego naturalnego funkcjonowania w społeczności gminnej.Wolontariusze mogli współpracować ze sobą i wspierać się a Koordynator zobowiązany był do pomocy Wolontariuszom na każdym etapie realizacji projektu – mógł np. sfotografować wskazane przez Wolontariusza miejsce/obiekt/zjawisko i opisać je. W pracy Wolontariusza nie były wymagane żadne specjalne umiejętności ani profesjonalne sprzęty i narzędzia. Liczyło się zaangażowanie, pomysłowość i działanie w imię wspólnego dobra – promocji walorów kulturowych naszej Gminy i jej mieszkańców.

Zgłaszając wybrane przez nas obiekty/zjawiska mogliśmy wypromować i środowisko, w którym żyjemy – naszą Gminę wraz z jej tradycjami, i wartości istotne dla naszej lokalnej społeczności, i godną uwagi postawę/osobę/grupę osób. I siebie jako współtwórcę katalogu tych wartości.

Im więcej inicjatyw wolontariackich w projekcie, im więcej zinwentaryzowanych cudów regionu, tym ciekawszy obraz naszej Gminy i większa satysfakcja z finalnej części projektu – mapy kulturowej lokalnego dziedzictwa, utworzonej podczas wspólnej pracy nad projektem!!!

4. CELE projektu:
– zwiększenie zaangażowania obywateli w życie społeczne regionu
– zainicjowanie, poprawa i modelowanie samoorganizacji społecznej
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości w wymiarze lokalnym
– rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

5. ETAPY realizacji:
1. Stworzenie Społecznych Zespołów Roboczych oraz przeprowadzenie procesu identyfikacji, oceny oraz ewidencjonowania Gminnych Cudów Regionu (do 14.11).
2. Obsługa systemu – dodanie rekordów do bazy (do 10.12.br.), wypełnienie formularza sprawozdawczego (do. 17.12.br.).

SOKiS jest jednym z koordynatorów projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Na zdj.:
1.Wólka Orłowska – skrzyżowanie trzech szlaków komunikacyjnych; 2.Wirkowice – rzymskokatolicki kościół pw. Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa (XX w.); 3.Izbica – ohel cadyka J. Leinera na cmentarzu żydowskim; 4. Pola uprawne między Izbicą a Orłowem Murowanym; 5.Orłów Murowany – rzymskokatolicki kościół pw. Św. Kajetana (pocz. XX w.); 6. Dożynki Gminne 2021 – KGW „Swojaki”, 7. Dożynki Gminne 2019 – Orkiestra Dęta – fot. SOKiS
8. Izbica – Stadion Sportowy im. A. Suszka – fot. Ruch Izbica
9. Sztandar OSP Tarnogóra – fot. OSP Tarnogóra.

Skip to content