Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy.
 2. Data publikacji strony internetowej: 2021.02.15. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.25
 3. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności. Na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stronie umieszczone są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów. Niektóre treści mogą być napisane niewystarczająco prostym językiem.
 4. Oświadczenie sporządzono 2021.02.27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
  Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy, ul. Gminna 1A, 22-375 Izbica, tel. 846183075, e-mail: sokis.izbica@op.pl
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Edyta Repeć, adres poczty elektroniczne: sokis.izbica@op.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 846183075. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 6. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
  SOKIS powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, SOKIS niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, SOKIS może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  W przypadku, gdy SOKIS odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 7. Dostępność architektoniczna
  Budynek, w którym mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy ma swoją siedzibę w Izbicy przy ul. Gminnej 1A, 22-375 Izbica. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Gminnej oraz wejście od tyłu. Dla interesantów przeznaczone jest wejście od tyłu. Do budynku można dojechać samodzielnie, przed głównym wejściem znajduje się parking dla samochodów osobowych, nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku zlokalizowana jest pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wózków dla dzieci. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko parter. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Skip to content