Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy

Zabytki Regionu w obiektywie wolontariuszy

W drugiej połowie 2020 r. SOKiS brał udział w ogólnopolskiej akcji inwentaryzacji zabytków przeprowadzonej przez Fundację Hereditas w ramach projektu „Zabytki regionu w obiektywie wolontariuszy”.

https://fundacja-hereditas.pl/zabytkiregionu/o-projekcie

Zadaniem projektu była ochrona dziedzictwa i edukacja – działania inwentaryzacyjne doprowadzić miały do zwiększenia wiedzy odbiorców bezpośrednich jak i pośrednich w zakresie najważniejszych wydarzeń historycznych, do popularyzacji wiedzy o miejscach pamięci, ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej. Celem głównym projektu było zwiększenie zaangażowania społecznego, aktywizacja obywatelska oraz łączenie potencjałów społeczności lokalnychw życie publiczne regionu – w zakresie ewidencjonowania lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, celem szczegółowym zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych i wzrost liczby obywateli, włączających się w działania służące tworzonym przez nie wspólnotom.
Produkt projektu – ogólnopolska, ogólnodostępna internetowa baza danych – katalog upamiętnionych miejsc historycznych – to narzędzie, które skupia w sobie szereg informacji o miejscach ważnych historycznie i kulturowo – tak dla narodu Polskiego, jak i przede wszystkim – lokalnej społeczności.
https://fundacja-hereditas.pl/zabytkiregionu/obiekty-objete-projektem
Lista 26 obiektów z Gminy Izbica, które zostały zinwentaryzowane w projekcie „Zabytki w obiektywie wolontariuszy”:

I. Cmentarze, mauzolea, samotne mogiły:
1) Cmentarze wyznaniowe:
a) rzymskokatolickie:
1. Tarnogóra – przykościelny
2. Tarnogóra – parafialny
3. Wirkowice – parafialny
4. Orłów Murowany – parafialny
b) żydowskie:
1. Izbica – także jako miejsce męczeństwa z cz. ii wojny światowej
(nie ujęliśmy cmentarza prawosławnego w Orłowie Murowanym oraz kirkutu i cmentarza prawosławnego w Tarnogórze)
2) Cmentarze wojenne – i w. św.:
1. Izbica
2. Kol. Tarnogóra
3. Tarzymiechy
3) Samotne mogiły:
4. Grób partyzantów – Izbica – Zalesie
5. Grób NN – las orłowski

II. Pomniki:
1. Pomnik upamiętniający ofiary pacyfikacji wsi Orłów Murowany
2. Pomnik ku czci walczących w II w. św. i ofiar cywilnych Wirkowic
3. Pomnik w 70 rocznicę wysiedlenia i pacyfikacji Wirkowic
4. Pomnik w hołdzie poległym i pomordowanym w Izbicy
5. Pomnik upamiętniający żydowskich mieszkańców Izbicy
6. Pomnik poświęcony pamięci żydowskich ofiar Holocaustu w Izbicy
7. Pomnik Jana Pawła II w Tarnogórze
8. Pomnik upamiętniający misję Jana Karskiego w Izbicy

III. Miejsca związane z wybitnymi ludźmi:
1. Ohel cadyka M. J. Leinera w Izbicy

IV. Tablice pamiątkowe/ epitafia:
1. Tablica upamiętniająca poległych w latach 1800-1945 mieszkańców parafii tarnogórskiej
2. Tablica ku czci poległych i pomordowanych w II w. św. w Tarnogórze
3. Tablica upamiętniająca ks. S. Zielińskiego w Tarnogórze
4. Tablica upamiętniająca A. Nizioła w Tarnogórze
5. Tablica upamiętniająca ks. Z. Łukowca w Wirkowicach
6. Tablica upamiętniająca partnerstwo gminy Izbica z gminą Winterlingen w Izbicy

Skip to content